PolskiAngielski
99.031 przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 1 osiowa z plandeką DMC 750 kg, niehamowana Wypożyczalnia
Nowość

99.031 przyczepa lekka towarowa uniwersalna do motorów quadów maszyn urządzeń 1 osiowa z plandeką DMC 750 kg, niehamowana Wypożyczalnia

Dostępność: Dostępny

Stan magazynowy:

Stan produktu: Używany

Cena brutto: 50,00 zł

Cena netto: 40,65 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Regulamin
  • Informacje dodatkowe

99031
Uniwersalna przyczepa lekka marki RYDWAN,
Może służyć do przewozu quadów, traktorków ogrodniczych, a także bagaży oraz wielu innych maszyn i różnego typu urządzeń. 

MODEL
99,031

WYMIARY
- wewnętrzne: 2,15 m x 1.25 m
- wysokość plandeki to 1.3 m od podłogi

DMC
750 kg

MASA
250 kg 

ŁADOWNOŚĆ

500 kg Przy dłuższym wynajmie atrakcyjniejsza cena.

REGULAMIN

Podstawowe warunki najmu przyczepy samochodowej:
1. Najemcą może być osoba posiadająca prawo jazdy.
2. Opłata za wynajem jest pobierana po zakończeniu najmu za cały okres trwania umowy.
3. Najemca otrzymuje czystą przyczepę i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w takim samym stanie. Za zwrot brudnej przyczepy pobierana jest dodatkowa opłata.
4. Za zwrot pojazdu z uszkodzeniami powstałymi w skutek niewłaściwego korzystania z pojazdu zostanie sporządzona wycena uszkodzeń.
5. Wypożyczalnia nie zmniejsza kwoty wynajmu za wcześniej zwróconą przyczepę samochodową.
6. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko za zgodą Wynajmującego na podstawie specjalnego zezwolenia Wynajmującego i jest dodatkowo płatna.

UMOWA WYPOŻYCZENIA PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ W NOWIM Mariusz Nowicki

§1 Postanowienia wstępne:

1. NOWIM Mariusz Nowicki (w dalszej części – WYNAJMUJĄCY) przekazuje w odpłatne użytkowanie przyczepy samochodowej określony na pierwszej stronie umowy.
2. Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA na pierwszej stronie umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy. W przypadku obcokrajowca – posiadanie ważnego paszportu i honorowanego w RP prawa jazdy. W przypadku osób prawnych wymagane są również dokumenty rejestrowe oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.
§2 Rozpoczęcie i zakończenie najmu
1. Wynajmujący po dopełnieniu wszelkich formalności (spisanie umowy) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową najmu. Bieg okresu wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej na pierwszej stronie umowy wynajmu. Doba rozliczeniowa liczona jest od godziny 9:30 do tej samej godziny dnia następnego.
2. Szczegółowy okres wynajmu jest określony w postanowieniach zawartych na pierwszej stronie umowy.
3. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego, chęć zmiany terminu zwrotu pojazdu musi zostać zgłoszony niezwłocznie, nie później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu wynajmu pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy jest traktowane, jako przewłaszczenie i zostaje zgłoszone Policji, a ponadto są naliczone Najemcy dodatkowe opłaty.
4. Każde przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 1 godzinę ponad dobę określoną w ust. 2 powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
5. W przypadku gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, koszt wynajmu pozostaje bez zmian.
6. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny , musi zostać zwrócony.

§3 PŁATNOŚCI

1. Płatność za wynajem pobierana jest po wynajmie zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia umowy, a Najemca podpisem pod niniejszym regulaminem wszelkie opłaty akceptuje.
2. Płatność za wynajem przyczepy może być dokonana w jednej formie jaką jest GOTÓWKA.
3. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za usługę wynajmu bez jego podpisu. Faktury wystawiane będą ostatniego dnia miesiąca

§4 PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU

1. Przekazanie pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustalą inną datę przekazania pojazdu wskazaną na pierwszej stronie umowy najmu przyczepy §2 pkt 2.
2. Pobranie oraz zwrot pojazdu udokumentowane zostaną protokołem zdawczo-odbiorczym,który określa stan techniczny pojazdu,uszkodzenia itp. ( załącznik nr 1 do umowy).
3. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem Wynajmującego.
4. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu, zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu, Wynajmujący musi opisać je na protokole zdawczo- odbiorczym. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan pojazdu był dobry, bez żadnych wad, czy usterek.
5. Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu i czasie określonym w umowie.
6. Stan zwracanego pojazdu powinien być nie gorszy niż wynikający z zapisu na protokole zdawczym przyczepy.
7. Wraz z przyczepą Najemca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów oraz wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z pojazdem.(załącznik nr 1 umowy najmu)
8. W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu) , Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu, a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu , tj. stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu.

§5 UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada ubezpieczenie OC, które zwalnia Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji z wyłączeniem: 1) umyślnego uszkodzenia pojazdu, 2) uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu, 3) uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, 4) uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, o co najmniej 20 km/h, lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, 5) w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 6) w przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami
2.Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, iż umową ubezpieczenia nie są objęte szkody dotyczące przedmiotu najmu, powstałe wskutek niewłaściwego eksploatowania i użytkowania przyczepy i sprzętu dodatkowego, niewłaściwego zachowania się Najemcy i osób wskazanych w upoważnieniu (załącznik nr 2 umowy najmu)

§6 OBOWIĄZKI NAJEMCY/WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU

1. Najemca w czasie trwania umowy zobowiązuje się do: 1) Przestrzegania zasad normalnego użytkowania pojazdu, 2) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy, 3) Każdorazowo przy pozostawianiu pojazdu zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą, 4) Wykonywać codzienną obsługę pojazdu, 5) Utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
2. Wynajęty pojazd nie może być używany: 1) gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, 2) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym, 3) poza granicami kraju bez zgody wynajmującego, 4) gdy obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajach powstałych z byłego ZSRR
3. W szczególności zabrania się: 1) przekraczania dopuszczalnej prędkości, ładowności większej niż określona w dokumentach pojazdu, 2) dokonywania w wynajętym pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego, 3) Podnajmować ani użyczać całości bądź części przedmiotu najmu.
4. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy: 1) niezwłocznie powiadomić Wynajmującego 2) powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby, 3) zabezpieczyć pojazd, 4) uzyskać dokumenty i informację niezbędne do likwidacji szkody (dane uczestników, notatka Policji).
5. Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego.
6. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w niepogorszonym stanie. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw i wyczyszczenia pojazdu.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak części i wyposażenia dodatkowego, oraz za szkodę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem pojazdu.
8. Najemca na uprzednią prośbę, może udostępnić wypożyczony pojazd swoim pracownikom/ członkom swojej rodziny, oraz innym osobom trzecim, wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego,pozwolenie udokumentowane zostanie na Upoważnieniu do kierowania pojazdem przed rozpoczęciem umowy.

§7 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący (o ile w umowie nie postanowiono inaczej) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia pojazdu.
2. W przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej pojazd zastępczy. Zapewnienie pojazdu zastępczego nie obowiązuje: 1) w przypadku postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów od pojazdu, 2) postoju spowodowanego szkodą z winy Najemcy, 3) unieruchomienia pojazdu poza granicami RP.
3. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów ruchu drogowego ani za pokrycie kar pieniężnych i innych opłat urzędowych nałożonych w związku z użytkowaniem pojazdu w okresie najmu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca lub osoba prowadząca przyczepę samochodową zobowiązana/y jest do pokrycia wyżej wymienionych kar pieniężnych, opłacenia noty obciążeniowej oraz
zobligowany jest do złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

§8 KOSZTY ORAZ OPŁATY DODATKOWE I KARY UMOWNE

1. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych (podstawienie i odbiór pojazdu na terytorium RP - doba najmu każdorazowo) oraz kar umownych.
2. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy, tablicy rejestracyjnej - 200 PLN od sztuki.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa pełne koszty naprawy przyczepy w wysokości wartość szkody plus stawka dobowa za każdą dobę postoju pojazdu w przypadku udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem, która wyrządzi szkodę na pojeździe,
4. Zwłoka w zwrocie pojazdu – dwukrotność stawki dobowej za każdy dzień zwłoki.
5. Brak części wyposażenia przyczepy ( np. koło wsporcze ) - opłata w/g cennika producenta/ autoryzowanego serwisu + marża 40%
6. W przypadku gdy Najemca dokona próby zamiany, podmiany dodatkowego wyposażenia , demontażu części w wynajmowanym pojeździe zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych producenta/serwisu, kwotą za montaż tych części oraz karą umowną w wysokości 500,00 PLN
7. Wyjazd pojazdem bez pisemnego zezwolenia Wynajmującego poza granice Polski 2500,00 PLN i 100,00 PLN za każdą dobę pobytu przyczepy za granicą - kara umowna
8. Przyczepa nie posprzątana (zabrudzenia wynikające z przewożonego ładunku) 50 PLN
9. Wszystkie ceny podane w/w podpunktach są cenami netto, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
10. Opłata za mandat oraz udzielenie informacji o kierującym pojazdem – 150 PLN ( nota obciążeniowa ).
11. Opłata windykacyjna – 1000 PLN ( nota obciążeniowa )

§9 DANE OSOBOWE

1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.
2. Zbiór danych osobowych klientów/najemców Wynajmującego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.jedn: Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku ze zm.), został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Najemców.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron

            INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU PRZYCZEP


1. Doba wynajmu rozpoczyna się o 930 i kończy się następnego dnia roboczego o 930.

2. W przypadku wynajmu przyczepy w godzinach 1600 – 1700 od poniedziałku do piątku
doba wynajmu zakończy się na drugi dzień
Przykład:
Rozpoczęcie wynajmu 07/01/2020( wtorek) o godz. 1615 kończy się 09/01/2020 ( czwartek) o godz. 930 .

3. W przypadku wynajmu przyczepy w sobotę doba wynajmu zakończy się w poniedziałek o godz. 930 .

4. Przedłużenie umowy jest możliwe po uprzednim poinformowaniu na 24 h przed końcem wstępnego wynajmu.

5. Wyjazd zagraniczny jest możliwy po poinformowaniu przed podpisaniem umowy o państwie którego będzie
się tyczyła podróż, bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego w trakcie trwania umowy.

6. Zwłoka w zwrocie pojazdu będzie skutkowała naliczeniu podwójnej stawki dobowej wynajmu za każdy dzień.

7. Oddanie nie posprzątanej przyczepy skutkuje naliczeniem dodatkowej kary umownej ( Regulamin )
Wszystkie prawa zastrzeżone Auto Port 2020